Ajankohtaista

Helsinkiläislasten tapaturmat keskittyvät matalan tulotason alueille

Tuore tutkimus osoittaa, että lasten ensihoitoa vaativia tapaturmia sattuu selvästi enemmän niissä Helsingin kaupunginosissa, joissa tulotaso on matalampi.

Lasten ensihoitotehtäviä on Helsingissä noin 5 % kaikista ensihoitotehtävistä. Lapsilla ensihoitoa tarvitaan useimmiten putoamisten ja kaatumisten, hengitysvaikeuden, kouristuskohtausten tai myrkytysten takia.

Tutkimus vahvistaa aikaisemman havainnon siitä, että lasten ensihoitoa vaativat hätätilanteet keskittyvät matalamman sosioekonomisen tason alueille.

Sosioekonomisesti huonommin menestyvillä alueilla ja niillä asuvilla lapsilla on enemmän vakavia tapaturmia, jotka edellyttävät ensihoidon kiireellistä arviota. 10 000 euron lisäys keskimääräisessä vuosiansiossa vähentää viidesosalla sellaisia lasten tapaturmia, joiden hoitamiseen ensihoito osallistuu.

”Vaikuttaa siltä, että vaikka lapset ovat asuinalueensa perusteella eri tavoin alttiita joutumaan ensihoitoa vaativiin hätätilanteisiin. Tapaturmat jakautuvat kuitenkin lapsiväestössä muuta sairastavuutta tasaisemmin”, toteaa erikoislääkäri Inari Listo Uudesta lastensairaalasta.

Kaupunginosien välinen ero ensihoitotehtävissä ei selittynyt matalamman kynnyksen yhteydenotoilla hätäkeskukseen. Tuloksista ei voi päätellä, johtuvatko lasten suurempi hätätilanteiden määrä eroista esimerkiksi sairastavuudessa, terveyspalveluiden saatavuudessa tai laadussa, perheiden voimavaroissa, asuinolosuhteissa vai vapaa-ajanviettomahdollisuuksissa.

Lasten tapaturmien määrä vähäisempi alueilla, joissa on paljon lapsia

Tutkimus osoitti, että asuinalueen lapsiväestöllä on suojaava vaikutus. 10 % lisäys alueen lapsiväestön määrässä vähentää alueella tapahtuvia lasten tapaturmia 24,6 %:lla.

”Mahdollisesti lapsiperheet hakeutuvat turvallisemmille alueille, tai lapsiperheiden runsas määrä ja sosiaaliset verkostot muuttavat kaupunkiympäristöä lapsille suotuisampaan suuntaan”, sanoo erikoislääkäri Heli Salmi Uudesta lastensairaalasta.

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia useiden länsimaissa raportoitujen lasten sosioekonomisia terveyseroja kuvaavien havaintojen kanssa. Tulokset haastavat terveydenhuollon ja päätöksenteon ammattilaisia pohtimaan keinoja, joilla sosioekonomiseen asemaan liittyviä terveyseroja voitaisiin kaventaa paitsi terveyspalvelujärjestelmässä, myös kaupunkisuunnittelun keinoin.

Tutkimusaineisto on Helsingistä vuosilta 2014–2018. Tulokset kattavat Helsingissä annetun hätäkeskuksen välittämän sairaalan ulkopuolisen kiireellisen ensihoidon. Tulokset on julkaistu lääketieteellisessä vertaisarvioidussa “Journal of Pediatric Surgery” -julkaisussa 10.7.2020.

Tutkijat

Inari Listo, LL, erikoislääkäri, HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Heli Salmi, LT, erikoislääkäri, HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Mitja Lääperi, FM
Markku Kuisma, dos, erikoislääkäri, HUS Akuutti
Heini Harve-Rytsälä LT, erikoislääkäri, HUS Akuutti

Alkuperäisjulkaisut

Pediatric traumas and neighborhood socioeconomic characteristics: A population based study. Listo I, Salmi H, Hästbacka M, Lääperi M, Oulasvirta J, Etelälahti T, Kuisma M, Harve-Rytsälä H.J Pediatr Surg. 2020 Jun 5. pii: S0022-3468(20)30372-9. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.05.040

Children in disadvantaged neighbourhoods have more out-of-hospital emergencies: a population-based study. Salmi H, Kuisma M, Rahiala E, Lääperi M, Harve-Rytsälä H. Arch Dis Child. 2018 Nov;103(11):1048-1053. doi: 10.1136/archdischild-2017-314153. Epub 2018 May 2).